(058) 299 06 63 info@notarisvolders.nl

Besloten Vennootschap

.

.

Eenvoudig online een BV aanvragen

Stap 1

Stuur alle gevraagde gegevens op.

l

Stap 2

Wij maken een conceptakte van oprichting en sturen u die toe.

U

Stap 3

U leest de akte goed door en controleert alle gegevens.

Z

Is de akte in orde?

Dan kunt u een afspraak maken voor het ondertekenen van de akte en alle andere eventueel benodigde stukken.

Een BV

Een BV (besloten vennootschap) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen. De aandelen staan op naam. In het aandeelhoudersregister worden de gegevens van de aandeelhouders bijgehouden.

Sinds 1 oktober 2012 is het eenvoudiger om een BV op te richten. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Aandeelhouders krijgen meer vrijheid bij de inrichting van de statuten;
 • Het verplichte startkapitaal van 18.000 euro is vervallen;
 • De bankverklaring en de accountantscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft;
 • Het wordt mogelijk te kiezen voor vrij overdraagbare aandelen;
 • Het wordt eenvoudiger om buiten de algemene vergadering besluiten te nemen;
 • Het wordt mogelijk te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht.

De aandelen in een BV zijn alleen vrij overdraagbaar indien de statuten dat bepalen.

Organen

Een BV kent de volgende organen:

 • Een algemene vergadering, bevoegd om:
  bestuurders te benoemen en ontslaan
  de statuten te wijzigen
  nieuwe aandelen uit te geven
  te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.
 • Een bestuur/directie, bestaande uit een of meerdere directeuren.
 • Er kan ook een raad van commissarissen zijn, met als taak toezicht te houden op de directie en deze te adviseren. De wijze van benoeming van commissarissen wordt geregeld in de wet en uitgewerkt in de statuten.

Aansprakelijkheid

Aandeelhouders zijn in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. Ook directieleden en commissarissen zijn in principe niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap, tenzij er echter sprake is van onbehoorlijk bestuur en de vennootschap schade lijdt.

Publicatieplicht

Iedere BV is verplicht tot het opmaken en publiceren van een jaarrekening. De eisen die de wet hieraan stelt, variëren al naar gelang de omvang van de vennootschap. Als een bestuurder de jaarrekening niet op tijd publiceert loopt bij een verzwaard risico persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden ingeval van een faillissement.

Statuten

De notaris legt de statuten van de BV voor u vast in de oprichtingsakte. In de statuten staan zaken als:

 • het nominale bedrag van de aandelen;
 • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
 • de bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
 • de regels voor de overdracht van aandelen.

Na de oprichting moet de BV worden ingeschreven in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Deze inschrijving wordt normaal gesproken door de notaris geregeld.

Een BV oprichten?
Vraag eenvoudig en snel een offerte aan!

Contact & Informatie

Adres

Willemskade 12
8911 BB Leeuwarden

Telefoon

(058) 299 06 63

Email

info@notarisvolders.nl